اجتماع صادقیون در میدان امام حسین(ع)

عکاس: فربد سیدآقاقاسم

عکاس: فربد سیدآقاقاسم