نصب نماد‌های پاسخ کوبنده به اسرائیل در منطقه ۱

عکاس: یزدان رادایمانی

عکاس: یزدان رادایمانی