تجمع مدافعان حرم در میدان امام حسین(ع)

عکاسان: فربد سیدقاسم، فاطمه ملکی، امیر محمدی

عکاسان: فربد سیدقاسم، فاطمه ملکی، امیر محمدی