حال و هوای تهران در شب عید

عکاسان: فطمه رضوان، عامری، زهره موحدی، مطهره ملکی، فاطمه ابوعلی، رقیه ابراهیمی‌آذر

عکاسان: فطمه رضوان، عامری، زهره موحدی، مطهره ملکی، فاطمه ابوعلی، رقیه ابراهیمی‌آذر